Zásady pre činnosť R a DZ

Zásady činnosti Komisie rozhodcov Stredoslovenského futbalového zväzu 

STREDOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

Z á s a d y činnosti Komisie rozhodcov Stredoslovenského futbalového zväzu


Obsah

1.časť 
Úvodné ustanovenia............................................................................................................................................................

Článok 1 
Komisia....................................................................................................................................................................................

2.časť 
Poslanie a zloženie komisie.............................................................................................................................................

Článok 2 
Poslanie komisie...................................................................................................................................................................

Článok 3 
Zloženie komisie...................................................................................................................................................................

3.časť 
Zásady činnosti.....................................................................................................................................................................

Článok 4 
Zásady......................................................................................................................................................................................

Článok 5 
Použité skratky.....................................................................................................................................................................

4.časť 
Školiaci úsek...........................................................................................................................................................................

Článok 6 
Semináre rozhodcov a delegátov zväzu.......................................................................................................................

Článok 7 
Fyzické previerky rozhodcov...........................................................................................................................................

Článok 8 
Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie........................................................................................

Článok 9 
Práca s vybranými rozhodcami a delegátmi zväzu.................................................................................................

5.časť 
Obsadzovací úsek.................................................................................................................................................................

Článok 10 
Delegovanie rozhodcov a delegátov zväzu na majstrovské futbalové stretnutia.........................................

6.časť 
Činnosť rozhodcov a delegátov zväzu v majstrovských futbalových stretnutiach......................................

Článok 11 
Povinnosti rozhodcov a delegátov zväzu pred stretnutím...................................................................................

Článok 12 
Povinnosti rozhodcov a delegátov zväzu po stretnutí...........................................................................................

Článok 13 
Pokyny pre rozhodcov a delegátov zväzu popisy priestupkov vylúčených hráčov v zápisoch
o stretnutí...............................................................................................................................................................................

Článok 14 
Ostatné povinnosti rozhodcov a delegátov zväzu vyplývajúce z ďalších predpisov...................................

Článok 15 
Ďalšie ustanovenia týkajúce sa rozhodcov a delegátov zväzu............................................................................

7.časť 
Delegát zväzu........................................................................................................................................................................

Článok 16 
Osobnostné predpoklady kladené na osoby vykonávajúce funkciu delegát zväzu......................................

Článok 17
Vyhodnocovanie údajov v správach delegátov stretnutí a správach pozorovateľov rozhodcov.............

Článok 18 
Hodnotenie nedostatkov delegátov zväzu..................................................................................................................

8.časť 
Hodnotenie nedostatkov rozhodcov.............................................................................................................................

Článok 19 
Vyhodnocovanie údajov v zápisoch o stretnutí........................................................................................................

Článok 20 
Hodnotenie výkonu rozhodcov......................................................................................................................................

9.časť 
Nominačné listiny...............................................................................................................................................................

Článok 21 
Nominačná listina rozhodcov.........................................................................................................................................

Článok 22 
Nominačná listina delegátov zväzu..............................................................................................................................

10.časť 
Podania futbalových klubov.............................................................................................................................................

Článok 23 
Námietky a sťažnosti futbalových klubov...................................................................................................................

Článok 24 
Riešenie opodstatnených námietok, resp. sťažností futbalových klubov.......................................................

11.časť 
Záverečné ustanovenia......................................................................................................................................................

Článok 25 
Záväznosť predpisov...........................................................................................................................................................

Článok 26 
Účinnosť zásad......................................................................................................................................................................

1.časť 
Úvodné ustanovenia

Článok 1
Komisia

a) KR je odborný orgán vytvorený SsFZ k operatívnemu riadeniu rozhodcov a DZ v spolupráci s príslušnými orgánmi SsFZ.

b) KR je povinná riadiť sa vo svojej činnosti predpismi a inými dokumentmi FIFA a UEFA, predpismi, inými dokumentmi a rozhodnutiami SFZ a SsFZ.

c) KR sa vo svojej činnosti riadi plánom práce, pričom využíva aj operatívne prvky riadenia (videokonferencia, e-mailová komunikácia, hlasovanie per rollam, sledovanie dokumentov, atď.). Činnosť KR vychádza aj z vlastnej poznávacej iniciatívy a kontrolnej činnosti, z podnetov KR SFZ a príslušných orgánov SsFZ.

d) KR spolupracuje najmä s ŠTK, KM, komisiou ženského futbalu, DK a ďalšími orgánmi SsFZ a KR SFZ.

2.časť

Poslanie a zloženie komisie

Článok 2

Poslanie komisie

a) KR riadi a kontroluje činnosť rozhodcov a DZ, zabezpečuje aby rozhodovanie v súťažiach v rámci SsFZ bolo v súlade s PF a ich ďalšia činnosť bola v súlade s predpismi, inými dokumentmi a rozhodnutiami SFZ a SsFZ.

b) KR riadi a usmerňuje rozhodcov aj prostredníctvom vydávania vlastných predpisov, ktoré podliehajú schváleniu VV a vlastných nariadení zverejňovaných v spravodajcoch, na internetovej stránke SsFZ, internetovej stránke www.kr-ssfz.webnode.sk a iným obvyklým spôsobom.

Článok 3

Zloženie komisie

predseda komisie

podpredseda, vedúci úseku delegátov zväzu (ÚDZ)

tajomník

vedúci školiaceho úseku (ŠÚ)

vedúci technického úseku (TÚ)

vedúci obsadzovacieho úseku (OÚ)

vedúci úseku pre riešenie sťažností a zodpovedný za FP (ÚpSaFP)

člen ÚpSaFP, zodpovedný za spracovanie videozáznamov a vyhodnotenie situácií

člen ŠU, zodpovedný za výber a prácu s rozhodcami zaradenými do projektu Talent

člen ŠÚ, zodpovedný za školenie R a DZ

člen TÚ, zodpovedný za hodnotenie správ DZ

člen OÚ, zodpovedný za prípravu podkladov pre návrh DL, správca webu KR

3.časť

Zásady činnosti

Článok 4

Zásady

a) Zásady upravujú jednotlivé procesy, činnosti a postupy týkajúce sa KR v rámci SsFZ.

b) Zásady sú vypracované v súlade so "Štatútom Komisie rozhodcov Stredoslovenského futbalového zväzu" a ustanoveniami predpisov SFZ a SsFZ.

Článok 5

Použité skratky

FIFA - Fédération Internationale de Football Association

UEFA - Union des Associations Européennes de Football

SFZ - Slovenský futbalový zväz

SsFZ - Stredoslovenský futbalový zväz

RFZ - regionálny futbalový zväz

ObFZ - oblastný futbalový zväz

VV - Výkonný výbor Stredoslovenského futbalového zväzu

KR - Komisia rozhodcov Stredoslovenského futbalového zväzu

komisia - Komisia rozhodcov Stredoslovenského futbalového zväzu

ÚDZ - úsek delegátov zväzu

- obsadzovací úsek

DK - Disciplinárna komisia Stredoslovenského futbalového zväzu

ŠTK - Športovo-technická komisia Stredoslovenského futbalového zväzu

KM - Komisia mládeže Stredoslovenského futbalového zväzu

FK - futbalový klub

ISSF - Informačný systém pre slovenský futbal

Spravodajca - spravodajca Stredoslovenského futbalového zväzu

PF - Pravidlá futbalu

SP - Súťažný poriadok futbalu

DP - Disciplinárny poriadok Slovenského futbalového zväzu

RS - rozpis súťaží vo futbale v rámci Stredoslovenského futbalového zväzu

zásady - Zásady činnosti Komisie rozhodcov Stredoslovenského futbalového zväzu

rozhodcovia - rozhodca a asistenti rozhodcu

R - rozhodca

AR - asistent rozhodcu

PT - Program Talent

DZ - delegát stretnutia a pozorovateľ rozhodcov - v rámci SsFZ spojené funkcie v jednej osobe

zápis - elektronický zápis o stretnutí

Správa DS - elektronická správa delegáta stretnutia

Správa PR - elektronická správa pozorovateľa rozhodcov

ročník - súťažný ročník

MFS - majstrovské futbalové stretnutie v rámci SsFZ

RP - registračný preukaz

HNS - hrubé nešportové správanie

SH - surová hra

ČK - červená karta

ŽK - žltá karta

MT - mobilný telefón

4.časť

Školiaci úsek

Článok 6

Semináre rozhodcov a delegátov zväzu

a) KR každoročne organizuje semináre rozhodcov, ktorí sú na nominačnej listine rozhodcov:

- v priebehu prvého štvrťroka zimný seminár rozhodcov III. ligy, zaradených do PT a ďalších vybraných perspektívnych rozhodcov - odborné prednášky a teoretické previerky (písomný test z PF a SP, videotest z PF, ústne pohovory, jazyková skúška, atď.),

- v priebehu prvého štvrťroka zimný seminár rozhodcov IV. ligy Sever a V. ligy skupina A a B - program je totožný s programom rozhodcov III. ligy, realizovaný je však v skrátenej forme,

- v priebehu prvého štvrťroka zimný seminár rozhodcov IV. ligy Juh a V. ligy skupina C a D - program je totožný s programom rozhodcov III. ligy, realizovaný je však v skrátenej forme,

- v priebehu mesiaca júl letný seminár rozhodcov uskutočnený spolu s DZ.

b) KR každoročne organizuje semináre DZ, ktorí sú na nominačnej listine DZ:

- v priebehu prvého štvrťroka zimný seminár DZ - odborné prednášky a teoretické previerky (písomný test z PF a SP, videotest z PF, ústne pohovory, atď.),

- v priebehu mesiaca júl letný seminár DZ uskutočnený spolu s rozhodcami.

c) KR stanovuje rozsah seminárov (jednodňový, dvojdňový, trojdňový) podľa programu seminárov a spôsob realizácie seminárov (spoločný seminár rozhodcov a DZ, spoločný seminár rozhodcov, spoločný seminár DZ, atď.).

d) KR stanovuje rozsah vykonávania písomných testov z PF a SP počtom otázok a celkovým časovým limitom na vykonanie písomného testu a u videotestov z PF počtom herných situácií a časovým limitom na odpoveď u každej hernej situácie.

e) Hodnotenie výsledkov písomných testov a videotestov - rozsah 40 otázok, resp. herných situácií:

- počet chýb 0 - známka 8,6

- počet chýb 1 - známka 8,5

- počet chýb 2, resp. 3 - známka 8,4

- počet chýb 4, resp. 5 - známka 8,3

- počet chýb 6, resp. 7 - známka 8,2

- počet chýb 8, resp. 9 - známka 8,0

- počet chýb 10, resp. 11 - známka 7,9 ( opravný test )

- počet chýb 12 -známka 7,4 ( opravný test )

- počet chýb nad 12 - známka 0 ( nevyhovel ) náhradný termín seminára

- známka zodpovedajúca počtu chýb v písomnom teste, resp. videoteste je započítavaná do hodnotenia rozhodcov a DZ, pričom pri počte chýb v rozpätí 8 - 11 rozhodca, resp. DZ absolvuje opravný ústny pohovor a pri počte 12 a viac chýb rozhodca, resp. DZ písomný test, resp. videotest opakuje v náhradnom termíne seminára.

f) Hodnotenie výsledkov ústnych pohovorov:

- hodnotenie 1 - známka 8,6

- hodnotenie 2 - známka 8,4

- hodnotenie 3 - známka 8,3

- hodnotenie 4 - známka 7,9

- hodnotenie 5 - známka 7,4

- známka zodpovedajúca hodnoteniu výsledku ústneho pohovoru je započítavaná do hodnotenia rozhodcov a DZ, pričom pri hodnotení 5 rozhodca, resp. DZ absolvuje opravný ústny pohovor v náhradnom termíne seminára.

g) Úspešné absolvovanie zimných seminárov je jednou z podmienok pôsobenia rozhodcov a DZ počas jarnej časti ročníka, pričom do absolvovania opravných ústnych pohovorov, resp. videotestu rozhodcovia, resp. DZ môžu byť delegovaní len na MFS mládeže.

h) Rozhodcovia a DZ sú povinní za absolvovanie seminárov uhradiť poplatok stanovený KR, ktorý bude použitý na úhradu nákladov spojených so zabezpečovaním seminárov.

i) KR každoročne organizuje seminár vybraných rozhodcov vo vekovej kategórii 18 - 38 rokov, ktorí sú na nominačnej listine rozhodcov ObFZ:

- v priebehu druhého štvrťroka seminár rozhodcov licencie "A".

j) KR každoročne organizuje seminár vybraných DZ, ktorí sú na nominačnej listine DZ ObFZ:

- v priebehu druhého štvrťroka seminár DZ licencie "A".

Článok 7

Fyzické previerky rozhodcov

a) KR z dôvodu kontroly fyzickej pripravenosti rozhodcov každoročne organizuje konanie fyzických previerok:

- rozhodcovia III. ligy, zaradení do PT a záujemcovia (perspektívni rozhodcovia) - 2x ročne (apríl a júl),

- rozhodcovia IV. ligy a V. ligy - 1x ročne (júl).

b) Každý R má právo vykonať fyzické previerky aj v náhradných termínoch.

c) Fyzické previerky pozostávajú zo striedavého behu na 150 m a chôdze na 50 m, t. j. opakovane 20x150 m beh a 20x50 m chôdza a z behu na 40 m opakovane 6x s prestávkami medzi behmi 60 sek., s limitmi:

- rozhodcovia PT 150 m - 30 sek. 50 m - 35 sek. 40 m - 6,2 sek.

- rozhodcovia III. ligy 150 m - 30 sek. 50 m - 40 sek. 40 m - 6,4 sek.

- rozhodcovia IV. ligy 150 m - 35 sek. 50 m - 40 sek. 40 m - 6,6 sek.

- rozhodcovia V. ligy 150 m - 35 sek. 50 m - 45 sek. 40 m - 6,8 sek.

d) Hodnotenie výsledkov fyzických previerok:

- splnené limity pre PT 8,6

- splnené limity pre jednotlivé súťaže 8,4

- nesplnený limit 7,9

- splnený limit v náhradnom termíne 8,3

- neúčasť bez ospravedlnenia 7,4

e) R, ktorí prejavia záujem zúčastniť sa licenčného seminára "P" pre rozhodovanie v rámci SFZ, v Projekte Šanca pre SFZ a R ktorí perspektívne majú záujem postúpiť,v rámci súťaží SsFZ musia absolvovať osobitne FP s limitmi 150m za 30s a chôdza 50m za 35 s, 20 opakovaní, (10 okruhov/400m) krátky beh 40m za 6,2s - 6x a 1min. oddych medzi behmi.

f) Každý R na zimnom doškoľovacom seminári uhradí poplatok stanovený KR SsFZ, ktorý bude použitý na úhradu nákladov spojených so zabezpečovaním zimných seminárov.

i) FP v mesiaci apríl sa môžu zúčastniť aj R z nižších súťaží. R, ktorí splnia limit PT môžu byť v prípade potreby OÚ KR SsFZ využití v príslušnom ročníku vo vybraných MFS vyššej súťaže. vedenej v KRSsFZ ako medzi skupina. R je nie zároveň zaradený na vyššiu NL, ale len použitý v prípade potreby.

j) Neabsolvovanie, resp. nesplnenie limitov fyzických previerok a ich vplyv na delegovanie rozhodcov na MFS, resp. zaraďovanie na nominačnú listinu rozhodcov:

- neabsolvovanie bez ospravedlnenia - do úspešného absolvovania v náhradnom termíne, rozhodca bude delegovaný len na MFS mládeže a v prípade potreby ako AR na V. ligu dospelých,

- neabsolvovanie s ospravedlnením, alebo nesplnenie limitov - do úspešného absolvovania v náhradnom termíne, rozhodca bude delegovaný len na MFS ako AR v nižšej súťaži, resp. v prípade potreby ako R na V. ligu dospelých,

- neabsolvovanie, alebo nesplnenie limitov v náhradnom termíne - rozhodca nebude delegovaný na MFS dospelých, resp. v prípade potreby bude delegovaný len na MFS mládeže, prípadne ako R alebo AR na V. ligu dospelých,

- ospravedlnenie v pôvodnom a aj v náhradnom termíne počas príslušného ročníka - rozhodca bude v nasledujúcom ročníka preradený do nižšej súťaže a v prípade rovnakého postupu v nasledujúcom ročníku, rozhodca bude vyradený z nominačnej listiny rozhodcov.

k) KR má vo výnimočných prípadoch právo udeliť rozhodcovi výnimku týkajúcu sa absolvovania fyzických previerok (napr. predpoklad ukončenia aktívnej činnosti rozhodcu v príslušnom ročníku).

l) Ospravedlnenie z účasti na fyzických previerkach sú rozhodcovia povinní zaslať vedúcemu úseku pre riešenie sťažností a fyzické previerky minimálne 5 pracovných dní pred ich konaním.

m) Rozhodcovia sú povinní počas letného seminára rozhodcov uhradiť poplatok výšku ktorého určí KR SsFZ za absolvovanie fyzických previerok, ktorý bude použitý na úhradu nákladov spojených so zabezpečovaním fyzických previerok. V prípade neabsolvovania fyzických previerok, resp. nesplnenia limitov, rozhodcovia sú povinní uhradiť ten istý poplatok aj na fyzických previerkach absolvovaných v náhradnom termíne.

n) Rozhodcovia, ktorí prejavia záujem zúčastniť sa licenčného seminára "P" pre rozhodovanie v rámci SFZ, pôsobiť v Projekte Šanca pre SFZ a rozhodcovia, ktorí majú záujem postúpiť v rámci súťaží SsFZ, musia absolvovať fyzické previerky s limitmi stanovenými pre rozhodcov zaradených do PT.

Článok 8

Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie

a) Rozhodcovia pred vykonaním fyzických previerok v mesiaci júl predložia KR potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky:

- rozhodcovia III. ligy a zaradení do PT - potvrdenie od telovýchovného lekára (zoznam lekárov je uvedený v RS v kapitole "Zdravotná starostlivosť"),

- rozhodcovia IV. a V. ligy - potvrdenie od praktického lekára pre dospelých.

b) Rozhodcovia, ktorí pred absolvovaním fyzických previerok v mesiaci júl nepredložia KR potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky nemôžu absolvovať fyzické previerky.

c) DZ predkladajú potvrdenia o absolvovaní lekárskej prehliadky od praktického lekára pre dospelých v termínoch stanovených KR. ( pred začiatkom súťažného ročníka na LS pre DZ )

Článok 9

Práca s vybranými rozhodcami a delegátmi zväzu

a) KR pracuje s mladými a perspektívnymi rozhodcami v zmysle konvencie UEFA prostredníctvom PT.

b) KR pracuje v PT so skupinou 13 - 18 rozhodcov vo veku od 18 do 26 rokov z jednotlivých súťaží v rámci SsFZ, pričom podmienkou na zaradenie do PT je minimálne ročné pôsobenie rozhodcu v V. lige, dosahovanie kvalitných výsledkov v rozhodovaní a plnenie ostatných podmienok týkajúcich sa funkcie rozhodcu v rámci SsFZ.

c) Rozhodcovia sú zaraďovaní do PT na obdobie dvoch až troch ročníkov, pričom v prípade nezáujmu, neplnenia si povinností vyplývajúcich z PT a nedostatočnej výkonnosti v rozhodovaní, KR na návrh vedúceho Technického úseku a Programu Talent vyradí rozhodcu z PT a na jeho miesto zaradí iného mladého a perspektívneho rozhodcu spĺňajúceho stanovené podmienky.

d) KR zabezpečuje semináre, fyzické previerky a ďalšie podujatia pre rozhodcov zaradených do PT v priebehu ročníka v zmysle plánu práce KR na príslušný ročník.

e) V prípade, keď SFZ organizuje licenčný seminár rozhodcov licencie "P", KR navrhuje účastníkov len z rozhodcov, ktorí absolvovali PT, resp. sú aktuálne zaradení do PT.

f) KR predkladá VV návrh na zaradenie rozhodcov na nominačnú listinu rozhodcov SFZ, pokiaľ sú splnené nasledovné podmienky:

- rozhodca absolvoval PT,

- rozhodca absolvoval licenčný seminár "P" počas obdobia, keď bol zaradený v PT,

- vek rozhodcu je max. 38 rokov,

- rozhodca dosahuje výborné výsledky v rozhodovaní a spĺňa ostatné podmienky týkajúcich sa funkcie rozhodcu v rámci SFZ.

g) KR pracuje s vybranými DZ jednotlivých súťaží v rámci SsFZ so zameraním na zabezpečenie jednotného systému hodnotenia výkonu rozhodcov v MFS v zmysle konvencie UEFA. Školenie je vykonávané formou Workshopu max. 2x ročne (jarná a jesenná časť ročníka).

5.časť

Obsadzovací úsek

Článok 10

Delegovanie rozhodcov a delegátov zväzu na majstrovské futbalové stretnutia

a) OÚ zabezpečuje delegovanie rozhodcov a DZ na MFS prostredníctvom:

- delegačných listov zverejnených na internetovej stránke SsFZ spravidla v piatok,

- Spravodajcov,

- prostredníctvom operatívnych prvkov riadenia (telefón, MT, e-mail).

b) Rozhodcovia a DZ sú povinní ospravedlniť sa z účasti na MFS min. 21 dní pred príslušným kolom, na ktoré sa ospravedlňujú a to e-mailom na adresu delegacia.ssfz@gmail.com.

c) Rozhodcovia a DZ sú povinní sledovať delegačné listy a Spravodajcov a v prípade akýchkoľvek problémov týkajúcich sa príslušných delegácií (práceneschopnosť, zranenie, pracovné a súkromné povinnosti, iné závažné dôvody, atď.) sú povinní oznámiť túto skutočnosť e-mailom na adresu delegacia.ssfz@gmail.com a DZ aj telefonicky vedúcemu ÚDZ.

d) V mimoriadnych prípadoch, keď je ohrozená účasť rozhodcu, resp. DZ na MFS, neodkladne túto skutočnosť oznámia telefonicky vedúcemu OÚ, resp. vedúcemu ÚDZ.

e) V prípade práceneschopnosti rozhodca, resp. DZ zašle kópiu dokladu o práceneschopnosti do 2 pracovných dní po jej začatí a do 3 pracovných dní po jej ukončení vedúcemu OU, resp. vedúcemu ÚDZ.

f) V prípade, že rozhodca, resp. DZ sa ospravedlnia z MFS až po zverejnení delegačného listu, sú povinní zaslať vedúcemu OÚ, resp. vedúcemu ÚDZ doklad potvrdzujúci dôvody dodatočného ospravedlnenia. Bez hodnoverného dokladu potvrdzujúceho uvádzané skutočnosti bude ospravedlnenie považované za nehodnoverné.

g) V prípade nehodnoverného, resp. oneskoreného ospravedlnenia rozhodca, resp. DZ uhradí za predelegovanie poplatok 10 € na účet SsFZ.

h) Rozhodca a DZ, ktorý nie je ospravedlnený, resp. nie je delegovaný na príslušné kolo, je vždy k dispozícii KR na prípadné dodatočné delegovanie na MFS. R, ktorý nie je na príslušné kolo delegovaný, nemôže svojvoľne rozhodovať žiadne MFS.

i) Rozhodca, resp. DZ, ktorý je v súťažiach SsFZ disciplinárne riešený DK pozastavením výkonu funkcie rozhodcu, resp. DZ, nemôže túto funkciu vykonávať ani v MFS v rámci ObFZ.

j) Za nedodržanie príslušných nariadení ohľadom delegácií na MFS týkajúcich sa nehodnoverného, resp. oneskoreného ospravedlnenia z MFS, prípadne svojvoľnej zmeny delegácie, môžu byť rozhodcovia a DZ riešení KR pozastavením delegovania a v závažných, resp. opakovaných prípadoch na základe podnetu KR aj disciplinárne riešení DK pokarhaním, resp. podľa čl. 63 DP, pričom poplatok za prerokovanie previnenia uhradia do 15 dní od jeho zverejnenia v Spravodajcovi.

6.časť

Činnosť rozhodcov a delegátov zväzu v majstrovských futbalových stretnutiach

Článok 11

Povinnosti rozhodcov a delegátov zväzu pred stretnutím

a) R sa telefonicky spojí najmenej 5 hod. pred začiatkom MFS s AR a DZ, dohodne sa s nimi na prípadných zmenách v MFS a na výstroji R a AR. R môže mať dres inej farby ako AR, pričom však AR musia mať dres rovnakej farby. Rozhodca zaradený do PT o svojej delegácii na MFS informuje svojho mentora najmenej 24 hod. pred MFS.

b) Rozhodcovia III. ligy a zaradení do PT sú povinní sa na MFS dostaviť v predpísanom obleku, pričom pri vybraných MFS, po dohode a súhlasnom stanovisku DZ, môžu sa rozhodcovia dostaviť na MFS v rovnakom športovom oblečení značky ATAK. Rozhodcovia IV. a V. ligy sa môžu na MFS dostaviť kedykoľvek v rovnakom športovom oblečení značky ATAK. Prípadnú nezrovnalosť v oblečení rozhodcov je DZ povinný uviesť v Správe PR.

c) Nosiť na MFS minimálne 2 sady oblečenia - košeľa s reklamou DOXBETT, trenírky (nohavice) a štulpne v rôznych odtieňoch a ostatné potreby podľa PF a SP.

d) Dostaviť sa na MFS mládeže v rámci SsFZ 45 min pred jeho začiatkom a na MFS dospelých 60 min. pred jeho začiatkom a absolvovať rozcvičku za prítomnosti DZ.

e) Skontrolovať platnosť RP a zhodu RP so zápisom, pričom zodpovednosť za kontrolu nesie AR1 u družstva domácich a AR2 u družstva hostí a v prípade prítomnosti len 2 rozhodcov na MFS, R u družstva domácich a AR1 u družstva hostí. V prípade, ak AR (resp. R pri 2 rozhodcoch) pri kontrole zistí, že v zápise je uvedený hráč, ktorého RP je neplatný, oznámi túto skutočnosť R.

f) V prípade, ak hráč nemá platný RP:

- R zistí od príslušného vedúceho družstva dôvod nepredloženia RP,

- hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou,

- R overí identitu hráča v ISSF a skutočnosť, či bola žiadosť hráča o vydanie RP schválená príslušnou matrikou,

- R za účasti kapitánov družstiev (u mládeže aj vedúcich družstiev) vykoná konfrontáciu hráča a v prípade splnenia všetkých uvedených skutočností hráča pripustí ku hre,

- R v zápise a DZ v Správe DS uvedú dôvody štartu hráča v MFS bez platného RP.

g) V prípade námietky kapitána družstva (u mládeže aj vedúceho družstva) proti štartu hráča, dôsledne vykonať konfrontáciu tohto hráča - kontrola totožnosti podľa RP, alebo spôsobom uvedeným v písm. f) tohto článku, porovnanie fotografie hráča na RP, resp. inom doklade s fotografiou hráča v ISSF, uvedenie osobných údajov hráča vrátane adresy trvalého pobytu v zápise, rozhodnutie o výsledku konfrontácie a odôvodnenie svojho rozhodnutia v zápise. V prípade súhlasu hráča, ktorého totožnosť je konfrontovaná, R vyhotoví MT fotodokumentáciu namietaného hráča, ktorú odošle na príslušnú riadiacu komisiu. Ak hráč súhlas k vyhotoveniu jeho fotodokumentácie neposkytne, považuje sa za hráča, ktorý sa odmietol podrobiť konfrontácii.

h) V prípade oneskoreného začiatku MFS, resp. čerpania čakacej doby podľa SP, chronologicky uviesť v zápise dôvody oneskoreného začiatku MFS, resp. čerpania čakacej doby, presný čas odovzdania platných RP v šatni rozhodcov a presný čas nástupu najmenej 7 riadne ustrojených hráčov družstiev na hraciu plochu.

i) Pri nástupe na hraciu plochu pred MFS skontrolovať zhodu čísiel dresov, mien a priezvisk hráčov nastupujúcich v základnej zostave so zápisom, pričom zodpovednosť za kontrolu nesie AR 1 u družstva domácich a AR 2 u družstva hostí a v prípade prítomnosti len 2 rozhodcov na MFS, R u družstva domácich a AR1 u družstva hostí.

j) DZ 30 min. pred MFS dospelých a II. ligy U19 vedie poradu o organizácii MFS za účasti R, hlavného usporiadateľa, vedúcich družstiev, videotechnika a hlásateľa. Vyplnený "Záznam z porady o organizácii stretnutia" DZ archivujú najmenej 60 dní od MFS a na požiadanie ho v stanovenom termíne predkladajú na SsFZ.

k) Vzor formulára "Záznam z porady o organizácii stretnutia" je zverejnený na internetovej stránke SsFZ v sekcii "Komisie/Športovo-technická komisia/Materiály".

Článok 12

Povinnosti rozhodcov a delegátov zväzu po stretnutí

a) R dôsledne vyplní všetky časti zápisu pred jeho uzatvorením (aj údaje potrebné pre riadiace komisie, napr. skutočný začiatok MFS, čerpanie čakacej doby, výsledok konfrontácie, prítomnosť, resp. neprítomnosť zdravotnej služby, uvedenie dôvodu oneskoreného začiatku MFS, alebo vstupu do nominácii družstiev po úradnom hracom čase, atď.).

b) R zaradený do PT po ukončení MFS dospelých prostredníctvom DZ požiada hlavného usporiadateľa o vyhotovenie kópie videozáznamu z MFS na DVD nosiči alebo externom disku, pričom R odovzdá hlavnému usporiadateľovi DVD nosič alebo externý disk. DZ túto skutočnosť uvedie v Správe PR.

c) R je povinný doplniť a uzavrieť zápis a to v prípade vytvorených podmienok usporiadajúcim FK ihneď po MFS, resp. najneskôr do 1 hod. po MFS. V prípade neuzatvorenia zápisu do 1 hod. po MFS, R uzatvorí zápis do 5 hod. po MFS, pričom zdôvodnenie tejto skutočnosti uvedie v zápise. DZ uvedie zdôvodnenie neuzatvorenia zápisu do 1 hod. po MFS v Správe PR.

d) V prípade, ak sa MFS z akéhokoľvek dôvodu neodohrá, R zápis neuzatvára a o dôvode neodohrania MFS informuje riadiacu komisiu prostredníctvom ISSF v sekcii "Podania na komisiu-ekonomická komisia".

e) R v stanovených prípadoch (násilie spáchané na rozhodcovi, námietky zaznamenané v zápise, negatívne hodnotenie výkonu rozhodcov DZ týkajúce sa pokutového kopu, gólu a ČK, problémy na štadióne, atď.) oznámi predsedovi KR na MT č. 0915 881 543 najneskôr 3 hod. po MFS informácie k týmto skutočnostiam.

f) DZ na požiadanie zástupcov médií informuje o údajoch z MFS - výsledok, polčas, strelci gólov, osobné tresty.

g) DZ uzatvoria Správu DS a Správu PR z MFS hraného v sobotu, resp. nedeľu najneskôr v utorok do 12:00 hod., Správu DS z MFS hraného v utorok a stredu najneskôr vo štvrtok do 10:00 hod. a v ostatných prípadoch do 48 hod. po MFS. V prípade, ak DZ z objektívnych príčin nemôže dodržať termín na uzatvorenie Správy DS, resp. Správy PR, pred uplynutím príslušného termínu o tejto skutočnosti preukázateľne (e-mailom, resp. telefonicky) informuje vedúceho ÚDZ.

h) Za nedodržanie príslušných nariadení týkajúcich sa oneskoreného príchodu na MFS, oneskoreného uzatvorenia zápisu, Správy DS, Správy PR, neospravedlnenej neúčasti na akciách KR, na návrh KR budú rozhodcovia a DZ disciplinárne riešení v prvom prípade pokarhaním a v ďalších prípadoch podľa čl. 63 DP, pričom poplatok za prerokovanie previnenia uhradia do 15 dní od jeho zverejnenia v Spravodajcovi.

Článok 13

Pokyny pre rozhodcov a delegátov zväzu

popisy priestupkov vylúčených hráčov v zápisoch o stretnutí

a) HNS - hrubé nešportové správanie

Základná definícia:

Hráč sa dopúšťa HNS, ak použije nadmernú silu alebo brutalitu voči súperovi (rozhodcovi, spoluhráčovi, členovi RT, divákovi a inej osobe) v čase, keď nebojujú o loptu (mimo súboja o loptu), bez ohľadu na to, či dôjde, alebo nedôjde ku kontaktu.

HNS:

 • môže vzniknúť len mimo súboja o loptu, s výnimkou týkajúcou sa jedného popisu,
 • môže sa vyskytnúť:

- v prerušenej hre,

- v neprerušenej hre.

Intenzita priestupkov pri HNS:

- nadmerná sila - intenzita priestupku vyššia ako pri riskantnom spôsobe hry, ale nižšia ako pri spôsobe hry, pričom nedošlo k zraneniu súpera,

- brutálny spôsob - intenzita priestupku vyššia ako pri použití nadmernej sily, pričom došlo k zraneniu súpera,

- nie zanedbateľná sila - intenzita priestupku na úrovni riskantného spôsobu hry (len vo výnimočných prípadoch úderu rukou, resp. ramenom do hlavy, alebo tváre).

Poznámka:

V prípade uvádzania príkladu priestupku "kopnutie súpera" sa podľa Pravidla 12 PF môže jednať aj o iné priestupky - udretie súpera, podrazenie súpera, napádanie súpera, skočenie na súpera, sotenie do súpera a pod.).

ČK za HNS, použitie nadmernej sily v neprerušenej hre mimo súboja o loptu voči súperovi (spoluhráčovi, členovi realizačného tímu, divákovi, inej osobe)

Príklad 1: HNS - kopnutie súpera nadmernou silou

Príklad 2: HNS - pokus o kopnutie (resp. udretie) súpera nadmernou silou

Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "nadmernou silou" a v Príklade 2 aj pojem "pokus"

Pozn. 2: neuvádza sa pojem "v neprerušenej hre" a "mimo súboja o loptu"

ČK za HNS, použitie brutálneho spôsobu hry v neprerušenej hre mimo súboja o loptu voči súperovi (spoluhráčovi, členovi realizačného tímu, divákovi, inej osobe)

Príklad 1: HNS - kopnutie súpera brutálnym spôsobom

Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "brutálnym spôsobom"

Pozn. 2: neuvádza sa pojem "v neprerušenej hre" a "mimo súboja o loptu"

ČK za HNS, použitie nadmernej sily v prerušenej hre voči súperovi (spoluhráčovi, členovi realizačného tímu, divákovi, inej osobe)

Príklad 1: HNS - kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre

Príklad 2: HNS - pokus o kopnutie (resp. udretie) súpera nadmernou silou v prerušenej hre

Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "nadmernou silou", "v prerušenej hre" a v Príklade 2 aj pojem "pokus"

ČK za HNS, použitie brutálneho spôsobu hry v prerušenej hre voči súperovi (spoluhráčovi, členovi realizačného tímu, divákovi, inej osobe)

Príklad 1: HNS - kopnutie súpera brutálnym spôsobom v prerušenej hre

Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "brutálnym spôsobom" a " v prerušenej hre"

ČK za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera nedovolenou hrou vo vlastnom pokutovom území (resp. mimo vlastného pokutového územia) v neprerušenej hre v súboji o loptu

Príklad 1: HNS - úmyselná hra lopty rukou vo vyloženej gólovej príležitosti súpera

Príklad 2: HNS - držanie (resp. sotenie, ťahanie) súpera rukou vo vyloženej gólovej príležitosti súpera

Príklad 3: HNS - kopnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti súpera

Pozn. 1: musí byť uvedený " presný popis priestupku" a pojem "vo vyloženej gólovej príležitosti"

Pozn. 2: neuvádza sa "miesto priestupku" a pojem "v neprerušenej hre" a "v súboji o loptu"

ČK za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera nedovolenou hrou vo vlastnom pokutovom území (resp. mimo vlastného pokutového územia) v neprerušenej hre mimo súboja o loptu

Príklad 1: HNS - kopnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti súpera mimo súboja o loptu

Príklad 2: HNS - držanie (resp. sotenie, ťahanie) súpera rukou vo vyloženej gólovej príležitosti súpera mimo súboja o loptu

Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "vo vyloženej gólovej príležitosti" a mimo súboja o loptu"

Pozn. 2: neuvádza sa "miesto priestupku" a pojem "v neprerušenej hre"

ČK za HNS, hanlivý pohoršujúci, urážlivý, provokujúci, zosmiešňujúci a ponižujúci výrok alebo gesto, hrubá urážka, vyhrážka, pľutie alebo opľutie súpera (delegovanej osoby, spoluhráča, člena realizačného tímu, diváka, inej osoby) v neprerušenej hre, resp. v prerušenej hre

Príklad 1: HNS - opľutie súpera

Príklad 2: HNS - pohoršujúce gesto (popis priestupku) smerom k divákovi

Príklad 3: HNS - hrubá urážka (popis priestupku) rozhodcu

Pozn. 1: musí byť uvedený "presný popis priestupku"

Pozn. 2: neuvádza sa pojem "v neprerušenej hre", "prerušenej hre" a "mimo súboja o loptu"

ČK za HNS, keď priestupok bol udretie súpera (spoluhráča, člena realizačného tímu, diváka, inej osoby), do hlavy alebo tváre rukou alebo ramenom nie zanedbateľnou silou (resp. nadmernou silou, resp. brutálnym spôsobom) mimo súboja o loptu

Príklad 1: HNS - udretie súpera rukou do hlavy nie zanedbateľnou silou

Príklad 2: HNS - udretie súpera rukou do tváre nadmernou silou

Príklad 3: HNS - udretie súpera rukou do hlavy brutálnym spôsobom

Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "nie zanedbateľnou silou", "nadmernou silou", "brutálnym spôsobom"

Pozn. 2: neuvádza sa pojem "mimo súboja o loptu"

b) SH - surová hra

Základná definícia:

Hráč hrá surovo, ak použije v súboji o loptu v čase, keď je lopta v hre nadmernú silu alebo brutalitu, ktorá ohrozuje bezpečnosť a zdravie súpera.

SH:

 • môže vzniknúť len v súboji o loptu,
 • môže sa vyskytnúť len v neprerušenej hre.

Intenzita priestupkov pri SH:

- nadmerná sila - intenzita priestupku vyššia ako pri riskantnom spôsobe hry, ale nižšia ako pri brutálnom spôsobe hry, pričom nedošlo k zraneniu súpera,

- brutálny spôsob - intenzita priestupku vyššia ako pri použití nadmernej sily, pričom došlo k zraneniu súpera.

Poznámka:

V prípade uvádzania príkladu priestupku "kopnutie súpera" sa podľa Pravidla 12 Pravidiel futbalu môže jednať aj o iné priestupky - udretie súpera, podrazenie súpera, napádanie súpera, skočenie na súpera, sotenie do súpera a pod.).

ČK za SH, použitie nadmernej sily voči súperovi v neprerušenej hre v súboji o loptu

Príklad 1: SH - kopnutie súpera nadmernou silou

Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "nadmernou silou"

Pozn. 2: neuvádza sa pojem "v neprerušenej hre" a "v súboji o loptu"

ČK za SH, použitie brutálneho spôsobu hry voči súperovi v neprerušenej hre v súboji o loptu

Príklad 1: SH - kopnutie súpera brutálnym spôsobom

Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "brutálnym spôsobom"

Pozn. 2: neuvádza sa pojem "v neprerušenej hre" a "v súboji o loptu"

ČK za SH, použitie nadmernej sily voči súperovi vo vyloženej gólovej príležitosti súpera v neprerušenej hre v súboji o loptu

Príklad 1: SH - kopnutie súpera nadmernou silou vo vyloženej gólovej príležitosti

Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "nadmernou silou" a "vo vyloženej gólovej príležitosti"

Pozn. 2: neuvádza sa pojem "v neprerušenej hre" a "v súboji o loptu"

ČK za SH, použitie brutálneho spôsobu hry voči súperovi vo vyloženej gólovej príležitosti súpera v neprerušenej hre v súboji o loptu

Príklad 1: SH - kopnutie súpera brutálnym spôsobom vo vyloženej gólovej príležitosti

Pozn. 1: musí byť uvedený pojem "brutálnym spôsobom" a "vo vyloženej gólovej príležitosti"

Pozn. 2: neuvádza sa pojem "v neprerušenej hre" a "v súboji o loptu"

Článok 14

Ostatné povinnosti rozhodcov a delegátov zväzu vyplývajúce z ďalších predpisov

a) R vyhotovujú papierový zápis z MFS pri technických problémoch s vyhotovením elektronického zápisu.

b) R zasielajú papierový zápis na SsFZ z MFS hraného v sobotu, resp. nedeľu najneskôr v utorok do 12:00 hod. a v ostatných prípadoch do 48 hod. po MFS v 3 výtlačkoch riadne označených skratkou príslušnej komisie (ŠTK - dospelí, resp. KM - mládež, KR a DK) s presným názvom súťaže, kategórie, resp. skupiny (dospelí, U19, U17, dorast, U15, U13). R v zápise podrobne zdôvodnia skutočnosť, keď zasielaný papierový zápis nie je vytlačeným elektronickým zápisom. Vo všetkých prípadoch sú papierové zápisy zasielané poštou doporučeným listom 1. triedy. Ak R zašle naskenovaný zápis na príslušné komisie prostredníctvom e-mailovej pošty, je povinný originál zápisu uchovať najmenej 60 dní od MFS.

c) Pravidlá náhrady R, resp. AR, ak nie sú schopní začať rozhodovať MFS alebo pokračovať v rozhodovaní v MFS:

Pred MFS v prípade, keď na MFS sú delegovaní R, AR1 a AR2:

- v prípade náhrady R, funkciu R preberie AR1 a funkciu AR1 preberie AR2, ak je na MFS prítomný ďalší kvalifikovaný rozhodca, tento preberie funkciu AR2,

- v prípade náhrady AR1, funkciu AR1 preberie AR2, ak je na MFS prítomný ďalší kvalifikovaný rozhodca, tento preberie funkciu AR2,

- v prípade náhrady AR2, funkciu AR2 preberie ďalší kvalifikovaný rozhodca, ak je na MFS prítomný.

Pred MFS v prípade, keď na MFS sú delegovaní R a AR1:

- v prípade náhrady R, funkciu R preberie AR1,

- v prípade, ak nie je schopný začať rozhodovať AR1, R rozhoduje MFS sám.

Počas MFS v prípade, keď na MFS sú delegovaní R, AR1 a AR2:

- v prípade náhrady R, funkciu R preberie AR1 a funkciu AR1 preberie AR2,

- v prípade náhrady AR1, funkciu AR1 preberie AR2,

- v prípade, ak nie je schopný pokračovať v rozhodovaní AR2, R a AR1 rozhodujú bez AR2.

Počas MFS v prípade, keď na MFS sú delegovaní R a AR1:

- v prípade náhrady R, funkciu R preberie AR1,

- v prípade, ak nie je schopný pokračovať v rozhodovaní AR1, R rozhoduje MFS sám.

d) Riešenie žiadosti usporiadajúceho FK o odloženie MFS v prípade nepriaznivého počasia, v šatni pre rozhodcov pred MFS:

- R podaním k zápasu v ISSF na príslušnú riadiacu komisiu podrobne informuje o stave hracej plochy a o svojom rozhodnutí,

- s konečnou platnosťou o odohraní, resp. neodohraní MFS rozhodne R, pričom pri svojom konečnom rozhodnutí o spôsobilosti, resp. nespôsobilosti hracej plochy musí prihliadať na to, aby nepoškodil šport, zdravie hráčov a hodnoty, ktoré by mohli byť zničené odohraním MFS.

e) Riešenie žiadosti usporiadajúceho FK o uskutočnenie MFS na umelej trávnatej hracej ploche v prípade nepriaznivého počasia v šatni pre rozhodcov pred MFS (v období, keď riadiace komisie nepovolili uskutočnenie MFS na umelej trávnatej hracej ploche):

- R podaním k zápasu v ISSF na príslušnú riadiacu komisiu informuje o žiadosti usporiadajúceho FK a o svojom rozhodnutí,

- s konečnou platnosťou o odohraní, resp. neodohraní MFS na umelej trávnatej hracej ploche rozhodne R, pričom pri svojom konečnom rozhodnutí o spôsobilosti, resp. nespôsobilosti trávnatej hracej plochy a možnosti odohrania MFS na umelej trávnatej hracej ploche musí prihliadať na to, aby nepoškodil šport, zdravie hráčov a hodnoty, ktoré by mohli byť zničené odohraním MFS na trávnatej hracej ploche.

f) V prípade, ak sa dresy družstiev v MFS dospelých vzájomne nelíšia farbou, nakoľko družstvo hostí porušilo príslušné nariadenie, družstvo hostí je povinné na pokyn R si dresy zmeniť. V prípade, ak družstvo hostí nemá k dispozícii iné dresy, R v spolupráci s DZ:

- požiada družstvo domácich, aby poskytlo družstvu hostí dresy odlišnej farby od dresov ich družstva,

- v prípade, ak družstvo domácich požiadavke R nevyhovie, MFS sa neuskutoční. R prostredníctvom kapitánov družstiev však musí vyčerpať všetky možnosti, aby sa MFS odohralo.

- DZ uvedie nedostatky týkajúce sa farby dresov družstva hostí v "Oznámení o nedostatkoch v stretnutí" a nechá tento záznam podpísať vedúcemu družstva hostí.

g) DZ:

- dohliadajú na správnosť postupov R stanovených v tejto kapitole a na správnosť údajov o ŽK a ČK uvádzaných R v zápise, ešte pred uzatvorením zápisu R,

- v Správe DS uvádzajú okrem povinných údajov v textovej časti len zistené nedostatky a vyhodnotenie úloh daných DZ KR, resp. inými komisiami,

- v Správe DS v časti "Podnety DK" uvádzajú svoj prípadný nesúhlas s popisom priestupku vylúčeného hráča,

- v Správe DS v časti "Podnety DK" uvádzajú prípady, keď R vylúčil hráča po napomenutí druhou ŽK, pričom niektorú z týchto ŽK udelil nesprávne, resp. keď R mal hráča napomenúť druhou ŽK a vylúčiť, pričom tak neurobil,

- v Správe DS v časti "Podnety DK" uvádzajú prípady, keď R mal hráčovi udeliť ČK a tak neurobil, resp. prípady, keď R hráčovi udelil ČK, pričom tak urobiť nemal.

h) V prípade, keď R, resp. DZ po uzatvorení zápisu zistí, že v zápise je nesprávne uvedený, resp. neuvedený napomenutý hráč, resp. nesprávne uvedený popis priestupku vylúčeného hráča, podaním k zápasu v ISSF na KR a DK (pri ŽK a ČK) a podaním k zápasu v ISSF na ŠTK, resp. KM (pri ŽK) na túto skutočnosť upozorní príslušné komisie.

h) Rozhodcovia a DZ sa vo svojej činnosti okrem PF, SP, vybraných ustanovení RS, týchto zásad a ďalších nariadení KR, riadia aj:

- "Pokynmi pre rozhodcov, delegátov zväzu a členov futbalových klubov", ktoré sú jednou z kapitol RS,

- pokynmi pre delegátov zväzu vydávanými KR pre príslušný ročník.

Článok 15

Ďalšie ustanovenia týkajúce sa rozhodcov a delegátov zväzu

a) Rozhodcovia a DZ sú povinní uzatvoriť so SsFZ dohodu o pracovnej činnosti na výkon svojej funkcie. Rozhodcovia rozhodujúci stretnutia mládeže v rámci SFZ sú povinní uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti so SFZ.

b) Rozhodcovia a DZ sú povinní uhradiť členský príspevok SFZ v zmysle príslušného predpisu SFZ v požadovanej výške a v stanovenom termíne.

c) Rozhodcovia a DZ sú povinní mať prístup do ISSF v rozsahu svojich kompetencií vyplývajúcich z ich funkcie.

d) Rozhodcovia a DZ sú povinní pred začiatkom ročníka, resp. v jeho priebehu nahlásiť KR každú zmenu priezviska, trvalého bydliska, čísla občianskeho preukazu, čísla účtu, ukončenie štúdia, zmenu invalidného, resp. starobného dôchodku, telefonického kontaktu, e-mailovej adresy, ukončenie činnosti a pod.

e) Rozhodca, ktorý nebude mať k dispozícii oblečenie výrobcu ATAK s reklamou DOXBETT nemôže rozhodovať žiadne MFS dospelých v rámci SsFZ.

f) Rozhodca a DZ nemôže vykonávať funkciu prezidenta, predsedu, tajomníka a manažéra FK v tej súťaži dospelých, v ktorej pôsobí ako rozhodca alebo DZ. Rozhodca a DZ nemôže byť delegovaný na MFS súťaže, v ktorej hrá družstvo, za ktoré je oprávnený nastupovať ako aktívny hráč.

g) Rozhodca a DZ, ktorý má vedenú klubovú príslušnosť, túto skutočnosť ako aj prípadné zmeny, písomne nahlási na KR pred začiatkom ročníka, resp. v prípade zmeny aj v priebehu ročníka.

7.časť

Delegát zväzu

Článok 16

Osobnostné predpoklady kladené na osoby vykonávajúce funkciu delegát zväzu

Osobné predpoklady

a) Zdravotný stav:

- dobrý - dokladovaný predložením potvrdenia o absolvovaní lekárskej prehliadky v termínoch stanovených KR,

- pohybovo bezchybný - DZ k pohybu nepoužíva zdravotnícke pomôcky.

b) Vzdelanie:

- vysokoškolské,

- stredné s maturitou,

- odborné s maturitou.

c) Jazykové predpoklady:

- pozitívom je aktívna, resp. pasívna znalosť svetového jazyka (jazyk nemecký, anglický, španielsky, francúzsky, ruský).

d) Pôsobenie vo futbalovom hnutí:

- rozhodca v súťažiach SFZ, SsFZ, iných RFZ a ObFZ,

- DZ v súťažiach SFZ, SsFZ, iných RFZ a ObFZ,

- funkcionár v orgánoch SFZ, SsFZ, iných RFZ a ObFZ.

e) Bezúhonnosť a povesť:

- disciplinárne sankcie DK SFZ, SsFZ, iných RFZ a ObFZ,

- opatrenia KR SFZ, SsFZ, iných RFZ a ObFZ,

- prirodzená autorita a osobnosť vo futbalovom hnutí,

- perspektívnosť.

f) Komunikatívnosť:

- schopnosť komunikácie v skupine ľudí,

- schopnosť definovať svoje názory,

- schopnosť tlmočiť a uplatňovať opatrenia SsFZ v MFS a kontrolovať ich,

- schopnosť riešiť kritické situácie a netolerovať nedostatky v duchu predpisov SFZ a SsFZ,

- náročnosť na seba a na okolie, dbanie na vytvorenie nekonfliktného prostredia s nezľavovaním z nárokov,

- schopnosť vytvorenia správnej atmosféry a dôvery pred, v priebehu a po MFS,

- schopnosť sebareflexie.

Odbornosť

g) Odborné predpoklady:

- znalosť predpisov SFZ a SsFZ (PF, SP, RS, atď.),

- schopnosť uplatniť a presadzovať predpisy SFZ a SsFZ v praxi,

- schopnosť prednášať predpisy SFZ a SsFZ pred plénom v rámci SsFZ a ObFZ,

- schopnosť vyjadrovať sa prostredníctvom odbornej terminológie v duchu PF, SP, RS, atď.,

- schopnosť vyjadrovať svoje názory v písomnej forme,

- schopnosť nepodliehať prostrediu (diváci, funkcionári, médiá) a objektívnosť v posudzovaní diania v hľadisku, na hracej ploche a v jej blízkosti, schopnosť detailného posudzovania priestupkov porušujúcich zásady fair-play (správanie sa obecenstva, osôb na hráčskych lavičkách, funkcionárov vo VIP a vyhradených priestoroch v hľadisku, pri odchode rozhodcov a DZ z miesta MFS a pod.),

- originalita a objektívnosť posudzovania diania na hracej ploche a jej správny prenos do písomnej formy v Správe DS,

- správna aplikácia vyhodnotenia výkonu R a AR a jej správny prenos do písomnej formy v Správe PR,

- schopnosť analyzovať výkon R a DZ a definovať odporučenia pre ďalší rast ich výkonnosti,

- dodržiavanie slovenského jazyka a zrozumiteľnosť spracovania Správ DS a Správ PR.

h) Administratívne predpoklady:

- dodržiavanie stanovených termínov uzatvorenia Správ DS a Správ PR,

- dodržiavanie nariadení týkajúcich sa vyplňovania Správ DS a Správ PR,

- práca s počítačom na potrebnej odbornej úrovni a používanie vlastnej e-mailovej adresy.

i) Edičná činnosť:

- schopnosť aplikácie predpisov SFZ a SsFZ (PF, SP, RS, atď.) a ich rozpracovanie v samostatných písomných prácach pre odbornú verejnosť,

- edičná činnosť v rámci SsFZ a ObFZ.

Článok 17

Vyhodnocovanie údajov

v správach delegátov stretnutí a správach pozorovateľov rozhodcov

a) Vyhodnocovanie údajov v Správach DS a Správach PR vykonávajú členovia ÚDZ po každom odohranom kole v ročníku.

b) Členovia ÚDZ po skončení jesennej a jarnej časti ročníka spracovávajú hodnotenie činnosti DZ za sledované obdobia, ktoré sú následne predsedom KR predložené vo forme správy na zasadnutie VV.

Článok 18

Hodnotenie nedostatkov delegátov zväzu

a) Nedostatky v činnosti DZ, ktoré podľa KR majú byť riešené pozastavením delegovania:

- nevykonanie porady o organizačnom zabezpečení MFS,

- nevyplnenie formulára "Záznam z porady o organizácii stretnutia",

- nevyplnenie formulára "Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí",

- nepredloženie formulára "Usporiadateľská služba" na SsFZ v prípade požiadavky riadiaceho orgánu,

- porušenie nariadení týkajúcich sa kontrolnej činnosti pred, v a po MFS,

- porušenie nariadení týkajúcich sa vyplňovania Správy DS a Správy PR,

- uvádzanie informácií v Správe DS a Správe PR, ktoré nezodpovedali skutočnosti,

- používanie nesprávnej odbornej terminológie v Správach DS a Správach PR,

- porušenie nariadení týkajúcich sa povinného sledovania kritických situácií z videozáznamu po MFS - nariadenie, resp. nenariadenie pokutového kopu, vylúčenie, resp. nevylúčenie hráča a ďalšie kritické situácie podľa rozhodnutia DZ,

- oprava známky udelenej rozhodcom za ich výkon v MFS,

- nedôsledné vykonanie, resp. nevykonanie vyhodnotenia výkonu rozhodcov a priebehu MFS,

- neospravedlnené, resp. opakované oneskorené uzatvorenie Správy DS a Správy PR,

- porušenie ustanovení týkajúcich sa povinnosti dbať na dobré meno futbalu, SsFZ, KR a ÚDZ,

- iné porušenie predpisov SFZ, SsFZ, atď.

b) Závažné nedostatky v činnosti DZ, ktoré podľa DP majú byť disciplinárne riešené:

- neuvedenie napomínaného alebo vylúčeného hráča alebo vykázaného člena realizačného tímu v správe DS,

- nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča, resp. jeho neuvedenie,

- neuvedenie závažných nedostatkov v MFS v "Oznámení o nedostatkoch v stretnutí", resp. ich nesprávny popis a iné podobné nedostatky,

- vedomé zamlčanie inzultácie, fyzického napadnutia a iných závažných disciplinárnych previnení,

- vedomé neuvedenie napomínaného alebo vylúčeného hráča,

- vedomé uvádzanie nesprávnych svedeckých výpovedí pred riadiacimi orgánmi,

- nedostavenie sa, resp. oneskorené dostavenie sa na MFS,

- dostavenie sa na MFS v stave, ktorý vylučuje vykonávanie funkcie DZ,

- závažné porušenie nariadení týkajúcich sa kontrolnej činnosti pred, v a po MFS,

- závažné porušenie ustanovení týkajúcich sa povinnosti dbať na dobré meno futbalu, SsFZ, KR a ÚDZ,

- iné závažné porušenie predpisov SFZ, SsFZ, atď.

c) KR predkladá podnet na disciplinárne riešenie DZ na DK. Disciplinárne sankcie uložené DZ sú zverejňované v Spravodajcovi.

d) Veľmi závažné nedostatky v činnosti DZ, ktoré podľa DP majú byť disciplinárne riešené a následne riešené preradením, resp. vyradením DZ z nominačnej listiny DZ:

- veľmi závažné porušenia predpisov SFZ, SsFZ, atď.

e) KR predkladá podnet na disciplinárne riešenie DZ na DK. Disciplinárne sankcie uložené DZ sú zverejňované v Spravodajcovi. KR predkladá podnet na VV na preradenie, resp. vyradenie DZ z nominačnej listiny DZ.

f) Spôsob komunikácie medzi ÚDZ a DZ, v prípade zistenia nedostatkov:

- e-mail-vysvetlenie a doplnenie,

- e-mail-upozornenie,

- e-mail-upozornenie s výstrahou,

- e-mail-predvolanie na zasadnutie ÚDZ, resp. KR,

- pozastavenie delegovania,

- podnet na DK,

- návrh na preradenie, resp. vyradenie z nominačnej listiny DZ.

8.časť

Hodnotenie činnosti rozhodcov

Článok 19

Vyhodnocovanie údajov v zápisoch o stretnutí

a) Vyhodnocovanie údajov v zápisoch a Správach PR vykonávajú členovia Technického úseku a Programu Talent po každom odohranom kole v ročníku.

b) Členovia Technického úseku a Programu Talent po skončení jesennej a jarnej časti ročníka spracovávajú hodnotenie činnosti rozhodcov za sledované obdobia, ktoré sú následne predsedom KR predložené vo forme správy na zasadnutie VV.

Článok 20

Hodnotenie nedostatkov rozhodcov

a) Závažné nedostatky v činnosti rozhodcov, ktoré podľa DP majú byť disciplinárne riešené:

- neuvedenie napomínaného alebo vylúčeného hráča,

- nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča, resp. jeho neuvedenie,

- neuvedenie závažných nedostatkov v MFS v "Oznámení o nedostatkoch v stretnutí", resp. ich nesprávny popis a iné podobné nedostatky,

- vedomé zamlčanie inzultácie, fyzického napadnutia a iných závažných disciplinárnych previnení,

- vedomé neuvedenie napomínaného alebo vylúčeného hráča,

- vedomé neoprávnené pripustenie hráča do hry bez platného RP,

- vedomé uvádzanie nesprávnych svedeckých výpovedí pred riadiacimi orgánmi,

- neoprávnené rozhodovanie MFS,

- nedostavenie sa, resp. oneskorené dostavenie sa na MFS,

- dostavenie sa na MFS v stave, ktorý vylučuje vykonávanie funkcie rozhodcu,

- závažné porušenie ustanovení týkajúcich sa povinnosti dbať na dobré meno futbalu, SsFZ a KR,

- iné závažné porušenie predpisov SFZ, SsFZ, atď.

b) V prípade disciplinárnych previnení rozhodcov, KR predkladá podnet na disciplinárne riešenie DK. Disciplinárne sankcie uložené rozhodcom sú zverejňované v Spravodajcovi.

c) Veľmi závažné nedostatky v činnosti rozhodcov, ktoré podľa DP majú byť disciplinárne riešené a následne riešené preradením, resp. vyradením rozhodcu z nominačnej listiny rozhodcov:

- veľmi závažné porušenia predpisov SFZ, SsFZ, atď.

d) KR predkladá podnet na disciplinárne riešenie DK. Disciplinárne sankcie uložené rozhodcom sú zverejňované v Spravodajcovi. KR predkladá podnet na VV na preradenie, resp. vyradenie rozhodcu z nominačnej listiny rozhodcov.

e) KR rieši nedostatky v rozhodovaní rozhodcov v MFS na základe skutočností uvedených DZ v Správach PR, v prípade ak rozhodcovia súhlasili s hodnotením DZ a FK nevzniesol námietku, resp. sťažnosť voči výkonu rozhodcov a DZ. KR rieši hlavne dôležité chyby v rozhodovaní, priamo ovplyvňujúce priebeh alebo výsledok MFS:

- nesprávne vylúčenie hráča, resp. nesprávne nevylúčenie hráča,

- nesprávne nariadenie pokutového kopu, resp. nesprávne nenariadenie pokutového kopu,

- nesprávne uznanie gólu, resp. nesprávne neuznanie gólu,

- nesprávne napomenutie hráča druhou ŽK a následne ČK hráčovi, resp. nesprávne nenapomenutie hráča druhou ŽK a následné neudelenie ČK hráčovi,

- iné závažné nesprávne rozhodnutie, ktoré závažným spôsobom ovplyvní priebeh alebo výsledok MFS.

f) KR v prípade zistenia závažných nedostatkov v rozhodovaní, prijíma voči rozhodcom nasledovné opatrenia:

- ak bolo rozhodcovi prvýkrát v priebehu jesennej, resp. jarnej časti ročníka znížené hodnotenie DZ na známku 7,9, resp. nižšiu, do 7,5 - rozhodca je v "Riešení KR SsFZ", pričom KR zašle e-mailom rozhodcovi napomenutie s upozornením, že v prípade opakovania nedostatkov bude rozhodcovi pozastavené delegovanie. V prípade závažnosti nedostatkov môže KR rozhodcovi pozastaviť delegovanie okamžite.

- ak bolo rozhodcovi opakovane v priebehu jesennej, resp. jarnej časti ročníka znížené hodnotenie DZ na známku 7,9, resp. nižšiu, do 7,5 - rozhodcovi bude pozastavené delegovanie na 2 MFS. V prípade závažnosti opakovania nedostatkov bude rozhodcovi pozastavené delegovanie na vyšší počet MFS, prípadne KR predloží VV návrh na preradenie, resp. vyradenie rozhodcu z nominačnej listiny rozhodcov SsFZ.

- ak bolo rozhodcovi znížené hodnotenie DZ na známku 7,4, resp. nižšiu - rozhodcovi je okamžite pozastavené delegovanie,

- rozhodcovia, ktorým bolo pozastavené delegovanie, môžu byť pozvaní na zasadnutie KR, kde bude s nimi vykonaný pohovor, resp. budú preskúšaní z PF písomnou, resp. ústnou formou, prípadne budú preskúšaní prostredníctvom elektronického testovania, resp. videotestu.

g) V prípade, keď rozhodca nesúhlasil s hodnotením DZ, KR prešetrí nesúhlas rozhodcu s hodnotením prostredníctvom vzhliadnutia videozáznamu z príslušného MFS, resp. iným vhodným spôsobom (napr. za účasti rozhodcu a DZ na zasadnutí KR, atď.). V prípade, keď KR prešetrením zistí:

- neopodstatnenosť nesúhlasu rozhodcu s hodnotením DZ - rozhodcovi bude pozastavené delegovanie minimálne na 3 MFS, ak už bol rozhodca v "Riešení KR SsFZ", prípadne KR predloží VV návrh na preradenie, resp. vyradenie rozhodcu z nominačnej listiny rozhodcov,

- opodstatnenosť nesúhlasu rozhodcu s hodnotením DZ - rozhodcovi bude zvýšené hodnotenie DZ podľa výsledku prešetrenia.

h) V prípade, ak KR na základe vlastného zistenia, resp. námietky, prípadne sťažnosti FK zistí, že hodnotenie DZ nezodpovedá výkonu rozhodcov v MFS, pričom hodnotenie DZ by malo byť známka 7,9, resp. nižšia:

- KR voči R, resp. AR prijme opatrenia podľa písm. f) tohto článku podľa zistených nedostatkov R, resp. AR v rozhodovaní,

- rozhodcovi bude znížené hodnotenie DZ podľa výsledku prešetrenia KR,

- KR voči DZ prijme opatrenia podľa písm. f) tohto článku, podľa zistených nedostatkov DZ v hodnotení výkonu rozhodcov.

i) V prípade, keď je rozhodcovi pozastavené delegovanie, KR stanoví, či sa pozastavenie delegovania týka:

- všetkých MFS v rámci SsFZ,

- len MFS dospelých.

9.časť

Nominačné listiny

Článok 21

Nominačná listina rozhodcov

 • Návrh nominačnej listiny rozhodcov na budúci súťažný ročník je spracovaný na základe komplexného hodnotenia činnosti rozhodcov v ročníku.

b) Návrh nominačnej listiny rozhodcov na budúci ročník predkladá KR na schválenie VV v mesiaci máj, pričom nominačná listina rozhodcov sa po skončení príslušného ročníka rozpúšťa.

c) V priebehu súťažného je KR oprávnená predkladať na schválenie VV návrhy na preradenie, resp. vyradenie rozhodcov z nominačnej listiny rozhodcov.

d) Návrh rozhodcov z nominačnej listiny SsFZ na ich zaradenie v budúcom súťažnom ročníku na nominačnú listinu rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ predkladá KR na schválenie VV v mesiaci máj, pričom navrhovaní rozhodcovia musia spĺňať podmienky stanovené pre funkciu R, resp. AR v rámci SFZ (napr. absolvovanie seminára rozhodcov licencie "P" organizovaného SFZ, ktorého sa zúčastnia rozhodcovia na návrh KR po schválení VV, atď.).

e) Návrh rozhodcov z nominačných listín rozhodcov ObFZ na ich zaradenie v budúcom súťažnom ročníku na nominačnú listinu rozhodcov SsFZ predkladá KR na schválenie VV v mesiaci máj, pričom navrhovaní rozhodcovia musia spĺňať podmienky stanovené pre funkciu rozhodcu v rámci SsFZ (napr. absolvovanie seminára rozhodcov licencie "A", splnenie limitov fyzických previerok pre V. ligu, písomný návrh príslušného ObFZ na zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov SsFZ, atď.).

f) Podmienky zaradenia rozhodcov na nominačnú listinu rozhodcov v rámci SsFZ a SFZ, v nadväznosti na dosiahnutý vek - rozhodcovia narodení do 1. augusta, kedy dovŕšia príslušnú vekovú hranicu, môžu pôsobiť v príslušnej súťaži:

- III. liga do 46 rokov

- IV. liga do 48 rokov

- V. liga do 55 rokov

- zaradenie do V. ligy z ObFZ od 18 do 38 rokov

- zaradenie do SFZ do 38 rokov

g) Po zhodnotení dlhoročnej úspešnej činnosti rozhodcu a jeho zodpovedajúcej fyzickej pripravenosti, na základe písomnej žiadosti rozhodcu, môže KR v návrhu nominačnej listiny rozhodcov na budúci súťažný ročník uviesť aj rozhodcov po dovŕšení veku 55 rokov veku. Výnimku z dovŕšenia vekovej hranice 55 rokov schvaľuje KRSsFZ. Konečnú NL následne schvaľuje VVSsFZ.

h) Rozhodcovia s požadovanou výkonnosťou, na nominačnej listine rozhodcov IV. a V. ligy, ktorí počas fyzických previerok splnia limity stanovené pre rozhodcov zaradených do PT môžu byť na základe návrhu KR a po schválení VV v prípade potreby v príslušnom ročníku delegovaní na súťaže III., resp. IV. ligy. Uvedení rozhodcovia zostávajú zaradení na nominačnej listine v príslušnej súťaži s poznámkou "medziskupina".

i) Ak je rozhodca v prebiehajúcom ročníku ospravedlnený na jesennú, resp. jarnú časť ročníka, prípadne na celý ročník, bude v jarnej časti ročníka, resp. v nasledujúcom ročníku preradený do nižšej súťaže. Rozhodca zaradený do PT bude z PT vyradený. Preradenie rozhodcu, resp. jeho vyradenie z PT na návrh KR schvaľuje VV.

j) KR v spolupráci s ObFZ v priebehu ročníka preveruje aktuálny stav príslušnosti rozhodcov k FK pôsobiacich v súťažiach v rámci SsFZ. Aktuálny stav ku dňu 31.03. KR predkladá na zasadnutie VV, ktorý prijíma opatrenia voči FK, ktoré neplnia podmienky o počte aktívnych rozhodcov podľa RS v súťažiach SFZ, SsFZ a ObFZ.

Článok 22

Nominačná listina delegátov zväzu

a) Návrh nominačnej listiny DZ na budúci súťažný ročník je spracovaný na základe komplexného hodnotenia činnosti DZ v ročníku.

b) Návrh nominačnej listiny DZ na príslušný ročník predkladá KR na schválenie VV v mesiaci jún, pričom nominačná listina DZ sa po skončení príslušného ročníka rozpúšťa.

c) V priebehu súťažného je KR oprávnená predkladať na schválenie VV návrhy na preradenie, resp. vyradenie DZ z nominačnej listiny DZ.

d) Návrh DZ z nominačnej listiny DZ SsFZ na zaradenie v budúcom súťažnom ročníku na nominačnú listinu delegátov stretnutia a pozorovateľov rozhodcov SFZ predkladá KR na schválenie VV v mesiaci máj, pričom navrhovaní DZ musia spĺňať podmienky stanovené pre funkciu delegáta stretnutia a pozorovateľa rozhodcov v rámci SFZ (napr. absolvovanie seminára delegátov stretnutia, resp. pozorovateľov rozhodcov licencie "P" organizovaného SFZ, ktorého sa zúčastnia DZ na návrh KR po schválení VV, atď.).

e) Návrh DZ z nominačných listín DZ ObFZ na ich zaradenie v budúcom súťažnom ročníku na nominačnú listinu DZ SsFZ predkladá KR na schválenie VV v mesiaci máj, pričom navrhovaní DZ musia spĺňať podmienky stanovené pre funkciu DZ v rámci SsFZ (napr. absolvovanie seminára DZ licencie "A", písomný návrh príslušného ObFZ na zaradenie na nominačnú listinu DZ SsFZ, atď.).

f) Podmienky zaradenia DZ na nominačnú listinu DZ, v nadväznosti na dosiahnutý vek - DZ narodení do 1. augusta, kedy dovŕšia príslušnú vekovú hranicu, môžu pôsobiť v príslušnej súťaži:

- minimálny vek od 30 rokov

- maximálny vek do 70 rokov.

g) Po zhodnotení dlhoročnej úspešnej činnosti DZ, dobrého zdravotného stavu a na základe písomnej žiadosti DZ, môže KR v návrhu nominačnej listiny DZ na budúci súťažný ročník uviesť aj DZ po dovŕšení 70 rokov veku. Po schválenej výnimke na príslušnej nominačnej listiny DZ musí v následnom súťažnom ročníku po výnimke DZ zostúpiť o súťaž nižšie, bez možnosti ďalšej výnimky. Výnimku z dovŕšenia takejto vekovej hranice ale schvaľuje už VV.

h) Podmienky zaradenia rozhodcov, ktorí ukončili aktívnu činnosť vo funkcii rozhodcu, resp. asistenta rozhodcu na nominačnej listine SFZ, resp. boli vyradení, resp. nezaradení na nominačnú listinu rozhodcov SFZ:

- rozhodca z TOP skupiny bude zaradený na základe návrhu KR a po schválení VV do funkcie DZ v nominačnej listine DZ maximálne do III. ligy,

- rozhodca z medziskupiny, resp. II. ligy bude zaradený na základe návrhu KR a po schválení VV do funkcie DZ v nominačnej listine DZ maximálne do IV. ligy.

i) Na nominačnú listinu DZ III. ligy môžu byť zaradení len DZ, ktorí vykonávali funkciu rozhodcu minimálne v súťažiach III. ligy, pričom spĺňajú ostatné požiadavky na funkciu DZ. Výnimku z tejto podmienky schvaľuje VV.

j) Ak je DZ v prebiehajúcom ročníku ospravedlnený na jesennú, resp. jarnú časť ročníka, prípadne na celý ročník, bude v jarnej časti ročníka, resp. v nasledujúcom ročníku preradený do nižšej súťaže. Preradenie DZ na návrh KR schvaľuje VV.

10.časť

Podania futbalových klubov

Článok 23

Námietky a sťažnosti futbalových klubov

 • Námietky, resp. sťažnosti FK voči činnosti rozhodcov a DZ v MFS podané v stanovených termínoch a v požadovanom obsahu šetria členovia Úseku pre riešenie sťažností a fyzické previerky. Výsledok prešetrenia je predkladaný členom KR na prijatie konečného rozhodnutia.
 • Námietky, resp. sťažnosti FK sú prešetrované a rozhodnutia KR prijímané na základe:
 • vzhliadnutia videozáznamu z príslušného MFS,
 • stanovísk DZ uvedených v Správe DS, resp. Správe PR, prípadne z iných formulárov (napr. "Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí"),
 • písomných vyjadrení rozhodcov, DZ, funkcionárov FK, hráčov, atď.,
 • ústnych vyjadrení rozhodcov, DZ, funkcionárov FK, hráčov, atď. na zasadnutí KR,
 • ostatných postupov napomáhajúcich správnemu rozhodnutiu KR vo veci.
 • Výsledok prešetrenia námietky, resp. sťažnosti KR operatívne predkladá príslušným riadiacim komisiám, resp. DK a zverejňuje v Spravodajcovi.

Článok 24

Riešenie opodstatnených námietok, resp. sťažností futbalových klubov

a) KR posudzuje hlavne opodstatnenosť námietky, resp. sťažnosti FK týkajúcu sa dôležitých chýb v rozhodovaní, priamo ovplyvňujúcich priebeh alebo výsledok MFS.

b) V prípade zistenia opodstatnenosti námietky, resp. sťažnosti FK, voči rozhodcom, resp. DZ budú prijaté opatrenia podľa Článku 20 týchto zásad.

11.časť

Záverečné ustanovenia

Článok 25

Záväznosť predpisov

a) Zásady sú určené a záväzné pre členov KR, rozhodcov a DZ na nominačných listinách SsFZ a vybrané ustanovenia zásad sú určené pre KR ObFZ.

b) Ostatné predpisy, pokyny, nariadenia a usmernenia vydávané KR musia byť v súlade s týmito zásadami.

c) Členovia KR, rozhodcovia a DZ sú povinní sa vo svojich funkciách riadiť predpismi vydanými FIFA, UEFA, SFZ a SsFZ.

Článok 26

Účinnosť zásad

a) Tieto zásady od ich nadobudnutia účinnosti podpismi predsedu KR a predsedu SsFZ nahrádzajú "Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci Stredoslovenského futbalového zväzu" z 30.5.2014. Zásady sú vnútorným dokumentom pre KR SsFZ a je možné reagovať na vzniknuté zmeny aj v priebehu súťažného ročníka a zmeniť ich znenie aj na základe zmien v RS, alebo Pokynov vydaných v Spravodajcovi od KR SsFZ počas súťažného ročníka.

b) Zásady sú zverejnené na internetovej stránke SsFZ v sekcii Komisie/Komisia rozhodcov/Materiály.

V Banskej Bystrici dňa 07.06.2018

-----------------------------                                        -----------------------------

          PhDr. Ján Tomčík                                                                                PhDr. Jozef Paršo

           predseda KR SsFZ                                                                                  predseda SsFZ