Plán akcií Konvencie rozhodovania PROGRAM TALENT SsFZ na rok 2018

Zimný seminár rozhodcov III. liga + Program Talent

Termín : 26.-27.-28. Januára 2018

Miesto : Hotel ARMAN Nižná nad Oravou

Počet : 17 rozhodcov PT

Celoslovenský regionálny seminár rozhodcov PROGRAM Talent /BFZ,ZsFZ,SsFZ,VsFZ / 1 x v roku

Termín : 27.-28.-29. apríl 2018 / BFZ- ZsFZ-SsFZ-VsFZ/

Miesto : Hotel AVENA Lipt. Mikuláš

Počet : Z každého regiónu max 17 R-PT + zástupcovia z regiónov max 4

Fin. náklady: Čerpané z rozpočtov regiónov SFZ / Konvencie na rok 2018/

Tréning rozhodcov Program Talent /SsFZ/ 2x v roku - zameranie na Fyzickú prípravu rozhodcov Program Talent - trening. jednotka 1,5 hod.

Termín: mesiac jún -september

Miesto: KNM,BB,LM, ZV / výber/ - ihrisko, atletická dráha

Počet : max. 17 rozhodcov PT + 4 / lektor R,AR, predseda KR, org. pracovník/

a rozhodcovia do veku 25 rokov z NL SsFZ

Workshop - tréning delegátov 1 x v roku

Termín : september- október

Miesto: RBK ,BB,ZV,LM/ podľa výberu stretnutia Fortuna liga, DOXX-BET liga, III. liga /

Počet : Výber 14 DZ + 3 /lektor,predseda KR,org. pracovník/ 

Spoločný seminár rozhodcov PROGRAM TALENT - MENTOR SsFZ

za účasti prizvaných mentorov/organizuje SsFZ/ - alebo spoločný seminár VsFZ + SsFZ -vyhodnotenie jar - jeseň 2018 /organizuje VsFZ / podľa dohody predsedov KR

Termín : november- december 2018

Miesto: Lipt. Ján resp. Terchová Bránica alebo V. Tatry Hotel Trigan

Počet: max. 18 R -PT + mentori + zást.KR + mentori

Fin. náklady: čerpané z rozpočtu konvencie UEFA/SFZ/

Pracovné stretnutie predsedov KR OBFZ SsFZ + prizvať zástupcu SFZ zodpovedného za konvenciu UEFZ /SFZ/ p. Vladimír Medveď

Termín : august - september

Miesto : BB,LM,ZV

Počet : Predsedovia KR OBFZ SsFZ

Predmet prac. porady: nábor rozhodcov, práca s taltovanými R v OBFZ , plán činnosti OBFZ, spolupráca s regiónom a koordinátorom konvencie UEFA /SFZ/

Fin. náklady : hradené z konvencie UEFA -SFZ

Plánované akcie na rok 2018 budú hradené z rozpočtu Konvencie UEFA /SFZ/

Rozhodcovia zaradení do PT si hradia cestovné náklady, strava, ubytovanie prenájom miestností je hradené z rozpočtu Konvencie SFZ. Každá akcia bude mať vypracovaný program a rozpočet. Pred každou akciou vypracovaný rozpočet akcie, zaslaný na SFZ /zodpovednému pracovníkovi za Konvenciu / p. Medveď Vladimír - SFZ/ k vybaveniu objednávky na predmetnú akciu.

Prehodnotené na KR SsFZ 16.februára 2018

Nižná nad Oravou